အသံ - လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖ ွာ်ဖ ပွာဆုခွင့်် လှုပ်ရွာှားမှုအ ွွဲ့ အဖမွာင်ကကွာှားက အင်တွာနက်၊ အန္တရွာယ်ကကွာှားက လူ့အသက် အင်တွာနက် တ်ဖတွာက် ခင်ှားဆုင်ရွာ သုဖတသန ဖလ့်လွာချက် ၂၀၂၂ ခုန္စ်၊ ဖမလ

Select target paragraph3