မြန်ြာနင ို င ် -ံ ဆိုက်ဘာလံိုမ ံြုံရ ေး ဥပရေသစ် (ြူကကြ်ေး) အရပေါ် သရဘာထာေးြှတ် ျက် မြနြာနိင ို ငံ- ဆိက ို ဘာလံမို ံြုံရ ်း ဥပရဒသစ (ြူကကြ်း) အရပေါ် ဥပရဒနှင ဒြီြိို ကရ စြီစင တာ info@law-democracy.org +1 902 431-3688 www.law-democracy.org သရဘာထာ်းြှတ ျက ၂၀၂၂ ိုနစ ှ ၊ ဧပပြီလ နိဒါန ်း1 ၂၀၂၁ ိုနစ ှ ် ရဖရဖေါ်ဝါ ီလတွင် မြန်ြာစစ်အစိုေး သည် ဆိုက်ဘာလံိုမ ံြုံရ ေးဥပရေ (ြူကကြ်ေး) ကို ထိုတ်မပန် ၏။ မပည်တွငေး် ပါဝင်ပတ်သက်သူြျာေးအရနမဖင် နင ို င ် တ ံ ကာလူအ ွငအ ် ရ ေးဥပရေရှု ရထာငြ ် ှ နာေးလည်သရဘာရပါက်ရစ န် အရ ေးရပေါ်ကည ူ ီရပေးလသ ို ည် မပဿနာြျာေးကို ည် ွ ယ် ျက်မဖင် တ ာေးဥပရေနှင် ေီြိုကရ စီ ဗဟိုဌာန (CLD) က အဆိုပါြူကကြ်ေးကို စစစ်ရလလာ မပြုံစိုရပေးအပ်ပါသည်။ အြျာေးမပည်သူတိုထံြှ ရဝဖန်သံ အြျြုံေးြျြုံေးရကကာင် လအနည်ေးငယ်အကကာတွင် အဆိုပါ ဆိုက်ဘာလံိုမ ံြုံရ ေးဥပရေြူကကြ်ေးကို စစ်အစေးို က ရိုပ်သြ်ေးလိုက်၏။ သိုရသာ် မပန်လည်မပင်ဆင်ထာေးသည် ြူကကြ်ေး (ဥပရေြူကကြ်ေး) ကို ၂၀၂၂ ိုနစ ှ ်၊ ဇန်နဝါ ီလ တွင် တစ်ဖန် ထိုတ်မပန် ၏။ ဤသရဘာထာေးြှတ် ျက်သည် (၂၀၂၂ ိုနစ ှ ်၊ ဇန်နဝါ ီလတွင် ထိုတ်မပန်ရသာ) ဥပရေြူကကြ်ေး၏ ဝရသသလကခဏာအသစ်ြျာေးကို စစစ်ရလလာမပထာေးမ င်ေးမဖစ်ပါသည်။ ထရကကာင ို ် ကျွနပ ်ို ် တို၏ အရစာပိုငေး် စစစ်ရလလာ ျက်နင ှ ် တွဖက် ဖတ်ရှုသငပ ် ါသည်။ ထစ ို စစ်ရလလာ ျက်ကသိုပင် ယ ို ြှတ် ျက်၏ ဗဟို ျက်ြှာလည်ေး လွတ်လပ်စွာ ထိုတ်ရဖာ်ရမပာဆို ွငအ ် ရပေါ် အထူေးအာရံိုစိုက်လျက် ဤြူကကြ်ေး ၏ လူအ ွငအ ် ရ ေးအရပေါ် ဂယက်ရို က် တ်ြှုြျာေးအာေး စူေးစိုက်ရလလာထာေး၏။ ထရကကာင ို ် ဤြှတ် ျက်သည် 1 ဤရလလာ ျက်သည် Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported Licence ြှ လိုငစ ် င် ယူထာေးသည်။ သင်အရနမဖင် လွတ်လပ်စွာ ကူေးယူ, မဖနရ ် ဝ, မပသ န်နင ှ ် ဆက်စပ်ရနသည် လိုပ်ငန်ေးြျာေးကို ဖန်တီေး န် အတွက် ဥပရေနှင် ေီြိုကရ စီ စင်တာအာေး က်ေစ်ရပေးကာ ရဆာင် ွ က်နင ��ု သ ် ည်။သိုရသာ် စီေးပွာေးမဖစ် ည် ွ ယ်လျက် ဤရလလာ ျက်ကို အသံိုေးြမပြုံ န်နင ှ ် ဤလိုငစ ် င်မဖင် ထိုတ်ရဝြှုနင ှ ် ဆက်စပ်ရနရသာ ြည်သည် လိုပ် ပ်ကိုြျှ မဖနရ ် ဝမ င်ေးြမပြုံ န် လိုအပ်၏။ ဤလိုငစ ် င်ြတတူကို ကကည်ရှုလိုလျှင် http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ သို ဝင်ရ ာက်ကကည်ရှုပါ။ ဥပရေနှင ် ေီြိုကရ စီစင်တာသည် ေီြိုကရ စီအရမ ံအ ွငအ ် ရ ေးြျာေးအတွက် ဥပရေရ ေး ာကျွြ်ေးကျင်ြှုြျာေးကို ပံပိုေးရပေး န် နင ို င ် တ ံ ကာတွင် လိုပ်ငန်ေးရဆာင် ွ က်လျက်ရှရသာ အကျြုံေးအမြတ်ြယူသည် လူအ ွငအ ် ရ ေးအဖွွဲ့အစည်ေးတစ် ိုမဖစ်သည်။ 1

Select target paragraph3