မြန်ြာ လွတလ ် ပ် စွာထုတဖ ် ာ်ဖမပာဆုခွင ့်် အဖပေါ် သက်ဖ ာက်ဖနသည့်် ဥပဖေြ ာျားအဖ ကာင်ျား အနှစ်ခ ျုပ် စာတြ်ျား ၂၀၂၂ ခုနစ ှ ် ၊ နဝ ု င်ဘာလ

Select target paragraph3